Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym medycyna.me

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy medycyna.me (zwany dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego https://medycyna.me zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Dominik Mukrecki z siedzibą w Kowary, ul. Główna, nr 21, NIP: 6112596372, kontakt [email protected] zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 4. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 5. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 6. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.
 7. Strony ustalają, że korzystającym z usług, może być osoba niepełnoletnia, która skończyła lub nie skończyła 16 rok życia.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Właściciela Sklepu Internetowego są szczegółowo opisane w Polityce prywatności.

Rozdział 2

Słowniczek Regulaminu

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT — osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. KORZYSTAJĄCY – osoba docelowa, na rzecz, której ma być świadczona usługa, zgodnie z podanymi w formularzu zamówień informacjami. Odbiorcą usługi może być osoba pełnoletnia, jak również osoba niepełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej Korzystającego wskazuje Usługobiorca.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa, przedmiot fizyczny lub treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego medycyna.me.
 10. SERWIS — serwis Internetowy mieszczący się pod adresem https://medycyna.me.
 11. SKLEP INTERNETOWY — sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://medycyna.me.
 12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA — właściciel Serwisu medycyna.me, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 13. ŚRODEK POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ — każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. telefon, wideo czat, poczta e-mail.
 14. TREŚCI CYFROWE – oznacza znajdujące się w ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-booki, nagrania audio itp. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie Produktu Cyfrowego.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. USŁUGA – usługa zlecenia świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, będąca przedmiotem umowy Sprzedaży, świadczona za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub osobiście przez Usługodawcę. Usługi, której termin realizacji jest rozłożony na więcej niż jeden dzień roboczy, traktowane są jako jedna integralna Usługa, z datą rozpoczęcia realizacji przypadającą na pierwszy dzień świadczenia usługi.
 18. USŁUGOBIORCA — oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług lub usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Usługobiorca może wskazać w formularzu zamówienia osobę trzecią, na rzecz której ma być świadczona usługa, zwanego dalej Korzystającym.
 19. ZAMÓWIENIE — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.

Rozdział 3

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie, wraz z podatkami, Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia.
 3. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
  1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu
  2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz zasadami i terminem płatności
  3. treść regulaminu
  4. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
  5. wzór odstąpienia od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3

Rozdział 4

Formy i termin płatności, czas realizacji Usługi

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez płatność elektroniczną za pomocą systemu płatności PayU, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Brak dokonania płatności z chwilą złożenia zamówienia oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży — dotyczy to zarówno Klienta będącego, jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez płatność elektroniczną za pomocą systemu płatności transferuj.pl (tpay.com), do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Brak dokonania płatności z chwilą złożenia zamówienia oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży — dotyczy to zarówno Klienta będącego, jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SA z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcina 73/6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7773061579, REGON 300878437. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.
 3. Usługi świadczone są wyłącznie w granicach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Termin i miejsce realizacji usługi jest uzgadniane pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą lub osobą Korzystającą po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługobiorcę, lub jest wyszczególniony w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego (np. w przypadku konsultacji grupowych, szkoleń itp.).
 5. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany terminu i/lub miejsca realizacji Usługi w nieprzekraczającym dwóch dni roboczych terminie od wyznaczonej daty realizacji Usługi. Informacja o zmianie może być dostarczona drogą mailową na wskazany w zamówieniu adres lub telefonicznie na wskazany numer telefonu Klienta.
 6. Jeżeli Usługa zostanie odwołana, uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin i/lub miejsce, lub możliwość rezygnacji z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów wykupionej Usługi – na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 7.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku zmiany terminu świadczenia Usługi, o ile zmiana terminu nastąpiła w określonym w punkcie 4 terminie.

Rozdział 5

Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy Produktów fizycznych i treści cyfrowych

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez płatność elektroniczną za pomocą systemu płatności PayU, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Brak dokonania płatności z chwilą złożenia zamówienia oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży — dotyczy to zarówno Klienta będącego, jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez płatność elektroniczną za pomocą systemu płatności transferuj.pl (tpay.com), do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Brak dokonania płatności z chwilą złożenia zamówienia oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży — dotyczy to zarówno Klienta będącego, jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SA z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcina 73/6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7773061579, REGON 300878437. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.
 3. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest realizowana w formie nieodpłatnej lub odpłatnej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w przypadku treści cyfrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do:
  1. 3 Dni Roboczych w przypadku produktów fizycznych, liczonych od dnia zaksięgowania płatności przez Sprzedawcę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
  2. Natychmiast w przypadku treści cyfrowych, liczonych od dnia zaksięgowania płatności przez Sprzedawcę, o ile klient wyraził zgodę na dostarczenie produktu przed upływem 14 dni i tym samym zrezygnował z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy rozpoczęciem kompletowania Produktów a momentem przekazania ich dostawcy.
 8. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
 9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 10. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 11. W przypadku Klientów będących Konsumentem ciężar odpowiedzialności za przesyłkę jest po stronie Sprzedawcy.

Rozdział 6

Prawo do odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą Zawarcia umowy.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. ustaw Poz 827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. dostarczył treści cyfrowe nie zapisane na nośniku fizycznym na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Dominik Mukrecki, ul. Główna 21, 58-530 Kowary, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszt zamówionych usług lub produktów z wyjątkiem tych usług, które zostały już wykonane.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu fizycznego z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt fizyczny Sprzedawcy, wysyłając go na własny koszt na adres Dominik Mukrecki, ul. Główna 21, 58-530 Kowary lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. O zaistnieniu takiego zdarzenia Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
 11. Niezależnie od prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca umożliwia rozwiązanie umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest usługa, z zachowaniem prawa do zwrotu jej kosztów, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie krótszym niż 1 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia realizacji Usługi. Klient o woli rozwiązania umowy sprzedaży jest zobowiązany zawiadomić telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 663347472 lub mailowo na adres [email protected].

Rozdział 7

Reklamacje usług

 1. Sprzedawane przez Sklep Usługi mają charakter Usługi Zlecenia i jako takie nie podlegają prawu rękojmi określone w Kodeksie Cywilnym.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w sposób staranny i zgodnie z zamieszczonym opisem Produktu.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji co do zakresu i terminu oraz miejsca wykonania Usługi, jeśli było ono niezgodne z opisem zakupionego Produktu.
 4. Reklamację może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona — zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia w sumie — do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.

Rozdział 8

Reklamacje przedmiotów fizycznych i treści cyfrowych

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja (Załącznik nr 3 do Regulaminu) może zostać złożona:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Dominik Mukrecki, ul. Główna 21, 58-530 Kowary, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał to za konieczne, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Dominik Mukrecki, ul. Główna 21, 58-530 Kowary lub też o wydanie Produktu zamówionemu przez Sprzedawcę kurierowi. Samo odesłanie produktu, nie wpływa na bieg terminu, o którym jest mowa w punkcie poprzednim.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje ograniczona do 12 miesięcy od chwili dostarczenia produktu do Klienta.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona — zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie — do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

Rozdział 9

Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika, Formularz Zamówień oraz Newsletter.
 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 5. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu stronie Sklepu Internetowego pola „Kupuję i płacę”.
 6. Istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego), jedynie do czasu kliknięcia pola Zamawiam.
 7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Newsletter umożliwia Klientowi otrzymywanie treści informacyjnych i marketingowych o działalności Sprzedawcy. W celu skorzystania z usługi niezbędne jest wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiedni formularz na stronie Sklepu internetowego.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.  
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
 11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres [email protected].

Rozdział 10

Pozostałe Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy świadczenia usług oraz warunki techniczne ich świadczenia

 1. Usługodawca
  1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu sprzedaży;
  2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej — obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie;
  3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem, lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, lub działaniem siły wyższej;
  4. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta w trakcie lub następstwie świadczenia usług;
  5. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu;
  6. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, bez zachowania przez Klienta prawa do zwrotu kosztów Usługi;
 2. Usługobiorca:
  1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz lub na rzecz osoby wskazanej jako Korzystający usług zgodnie z umową i postanowieniami regulaminu;
  2. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  3. zobowiązuje się do nieprzesyłania i nieprzekazywania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością;
  4. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 3. Warunki techniczne:
  1. usługi zakupione za pośrednictwem sklepu Internetowego są świadczone w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem Środków Porozumiewania się na Odległość;
  2. usługobiorca przed zakupem usługi zobowiązuje się zapoznać z opisem środków porozumiewania się na odległość, znajdujących się w opisie Karty Produktu;
  3. strony uzgadniają, że chwilowe problemy techniczne związane ze świadczeniem usługi, np. awaria Internetu, powodująca brak dostępu do publicznej sieci Internet po jednej ze stron Umowy, są podstawą do zmiany terminu świadczenia usługi bez konsekwencji finansowych np. za nieterminowe odwołanie terminu świadczenia Usługi.

Rozdział 11

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 12

Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy sprzedaży jest Dominik Mukrecki z siedzibą w Kowary, ul. Główna, nr 21, NIP: 6112596372, który jest właścicielem marek: MUKRECKI.PL, E-SKLEP.MUKRECKI.PL, MEDYCYNA.ME, MEDYCZNE KOREPETYCJE, AKADEMIA BIAŁEGO FARTUCHA, LEKARSKI.BLOG.
 2. Z administratorem możesz skontaktować się:
  1. tradycyjnie wysyłając list na adres wskazany w pkt. 1;
  2. poprzez pocztę elektroniczną wysyłając mail na adres [email protected]
  3. dzwoniąc pod krajowy numer komórkowy 663347472
 3. Podane w związku ze świadczeniem usług dane osobowe posłużą nam do celu:
  1. realizacji zamówienia;
  2. prowadzenia korespondencji z Państwem;
  3. świadczenia usług.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. świadoma zgoda wynikająca z wysyłki zapytań na e-mail Administratora lub zapisania się na newsletter;
  2. świadczenie usług i realizacji umowy sprzedaży;
  3. wywiązanie się z obowiązku prawa podatkowego.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom obcym, z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga od nas tego prawo (np. Urzędowi Skarbowemu) lub w zakresie niezbędnym do świadczenia na naszą rzecz usług informatycznych – dostęp do przestrzeni serwerowej, poczty elektronicznej, systemu newsletter oraz narzędzi niezbędnych do świadczenia usług zdalnych – np. poczta e-mail, komunikator internetowy, wideo komunikator. W przypadku zakupu produktu fizycznego Państwa dane będą dodatkowo przekazane Poczcie Polskiej na podstawie prawa pocztowego, w celu realizacji usługi pocztowej.
 6. Państwa dane osobowe związane z realizacją zamówień oraz korespondencji oraz związane ze świadczeniem usług z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (e-mail, czat, wideo czat), mogą być przekazywane do Państwa trzeciego w ramach ram tarczy prywatności UE-USA.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. 5 pełnych lat kalendarzowych wynikających z Prawa podatkowego i tylko w zakresie do tego niezbędnym – rachunki, historia zamówień;
  2. 2 pełnych lat od czasu zakończenia świadczenia usługi lub sprzedaży produktu, w przypadku danych uzyskanych przy świadczeniu usług oraz umowy sprzedaży – np. e-maile, zapisy czatów itp.;
  3. do czasu odwołania zgody w przypadku wysyłki newslettera.
 8. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych lub uzyskania ich kopii.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera mają Państwo prawo cofnąć tę zgodę.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług, wysyłania korespondencji itp.
 11. W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu Internetowego.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika,
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z zm.)
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

Załącznik nr 1: Pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (pobierz pdf)

Załącznik nr 2: Wzór odstąpienia od umowy (pobierz pdf)

Załącznik nr 3: Wzór reklamacji w ramach prawa rękojmi (pobierz pdf)